อุตสาหกรรมยาในอาเซียน

อุตสาหกรรมยาในอาเซียน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมยาในตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจากความต้องการใช้ยาชื่อสามัญ ทำให้ประเทศต่าง ๆ สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกเป็นมูลค่ามหาศาล ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการผลิตยาชื่อสามัญและยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกโดยกลุ่มยารักษาและป้องกันโรค (พิกัด 3004) มีตลาดหลักอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมีมูลค่าการส่งออก7,756.1 ล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 9.7 และส่วนใหญ่การส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ยังมีการขยายตัวค่อนข้างดียกเว้นฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ที่ในปี 2558 การส่งออกลดลงกว่าปี 2557 สำหรับตลาดส่งออกหลักอันดับ 1 ของไทยในปี 2558 คือเมียนมา รองลงมา ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์และมาเลเซีย ตามลำดับ กลุ่มยาที่ส่งออก ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ ยาโรคหัวใจ ยาเบาหวาน และความดัน เป็นต้น
ทั้งนี้ ยารักษาโรคที่ส่งออกเป็นยาสำเร็จรูปประเภทยาสามัญ รวมทั้งยาที่รับจ้างผลิต ซึ่งการขยายตัวของการส่งออกยาเนื่องมาจากผู้ผลิตได้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการรักษาทำให้ผลิตภัณฑ์ยาของไทยเป็นที่เชื่อมั่นของประเทศคู่ค้า อีกทั้ง อย. ของไทยยังได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยตรวจประเมิน ASEAN Listed Inspection Service ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาในการนำหนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันที่ได้รับจาก อย. ไปประกอบการขึ้นทะเบียนยาเพื่อส่งออกยาไปยังประเทศภาคีสมาชิกได้ โดยจะไม่ถูกตรวจประเมินจากประเทศสมาชิกใด ๆ อีก เป็นการลดความซ้ำซ้อนของการตรวจประเมิน GMP ด้านยาภายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งออกยาของไทยด้วย

มูลค่าการส่งออกยารักษาโรคและป้องกันโรคของไทยในตลาดอาเซียน ปี 2557-2558

 ประเทศ  2557 (ล้านบาท) 2558 (ล้านบาท)  การขยายตัว (%)
 เมียนมา  1,873.7 2,134.6 13.9
 เวียดนาม  1,731.8 2,081.8 20.2
 กัมพูชา  911.5  1,043.1  14.5
 สิงคโปร์  596.1 614.7  3.1
 มาเลเซีย 626.6 602.8  -3.8
 ฟิลิปปินส์ 708.1  564.6  -20.3
 ลาว 445.5  502.4  12.8
 อินโดนีเซีย 177.7  202.7  14.1
 บรูไน  1.3  9.4  623.1
 รวม  7,072.3  7,756.1  9.7

การที่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนมีการนำเข้ายาและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากนั้น เนื่องจากภาพลักษณ์ของสินค้าไทยมีคุณภาพดีในสายตาของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจาก  freepik.com