ข้อมูลประเทศไทย

ประเทศไทยประเทศไทย

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรไทย (The Kingdom of Thailand)

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในอินโด-แปซิฟิก ซึ่งเป็นตำแหน่งยุทธศาสตร์ใจกลางกลุ่มประเทศอาเซียน

ทิศเหนือ ติดกับเมียนมาร์ (2,202 กิโลเมตร – รวมทั้งหมด) และลาว                   (1,750 กิโลเมตร – รวมทั้งหมด)
ทิศใต้ ติดกับมาเลเซีย (576 กิโลเมตร) และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับลาวและกัมพูชา (798 กิโลเมตร)
ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน และเมียนมาร์

พื้นที่ : มีพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร (มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของอาเซียน รองจาก อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 50 ของโลก)

เมืองหลวง : กรุงเทพ (Bangkok)

ประชากร : มีจำนวนประชากรประมาณ 66 ล้านคน (มีประชากรมากเป็นอันดับ 20 ของโลก) เป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ด้วยกัน โดยเชื้อชาติหลักคือ ชาวไทย (รวมถึงชาวไทยเชื้อสายต่างๆ) รองลงมาคือชาวจีน และชนกลุ่มน้อยอื่นๆอีกมากมาย

นับถือศาสนา :  พุทธ

ภาษา : ภาษาไทย

ภูมิอากาศ : มีภูมิอากาศแบบร้อนชึ้น แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

   * ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นช่วงฤดูร้อน

   * ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝน

   * ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เป็นช่วงฤดูหนาว

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 18-34 องศาเซลเซียส

สกุลเงินประเทศไทย
สกุลเงิน:                                              บาท (Baht) ตัวย่อ THB
อัตราแลกเปลี่ยน:                          1 ดอลลาร์สหรัฐ = 29.77 บาท

ประเทศไทย สกุลเงินประเทศไทย

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
สินค้านำเข้าสำคัญ : สินค้าทุน สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป เชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค ยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง
สินค้าส่งออกสำคัญ : รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ น้ำมันสำเร็จรูป ยางพารา เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ : สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดอกไม้ประจำชาติ : ดอกราชพฤกษ์
ดอกไม้ประจำชาติไทย

Comments are closed.